home home
home home home home
O nas
Kurs
Cennik
Promocje
Galeria
Kontakt
home

O nas

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców Rafał Romańczuk
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców Rafał Romańczuk.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) "ośrodek" - oznacza Ośrodek Szkolenia Kierowców Rafał Romańczuk mieszczący się w Końskich przy ul. Piłsudskiego 82, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia pod numerem 00442605.
b) "osoba szkolona" - oznacza osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców Rafał Romańczuk i zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszym regulaminie.
c) "szkolenie" - oznacza szkolenie podstawowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019)
d) "umowa" - oznacza zawartą umowę pomiędzy osobą szkoloną a ośrodkiem.
e) "cennik" - zestawienie dostępnych szkoleń w ośrodku, wysokości opłat za te szkolenia oraz wykaz pozostałych opłat.
f) "rozporządzenie" - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019)

§ 2
Warunki przyjęcia na szkolenie

1. Szkolenie odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.).
2. Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej kategorii: a) 18 lat - dla kategorii B.
3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia
4. Szkolenie nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu.

§ 3
Obowiązki ośrodka szkolenia

1. Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019), możliwie jak najkrótszym czasie.
2. W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek zapewnia Osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w ust.1 ilość godzin lekcyjnych (1godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego.
3. Szkolenia praktyczne zawsze zaczynają się i kończą w oddziale firmy przy ul. Piłsudskiego 82, a ewentualny odbiór kursanta z np. pracy, szkoły jest liczony jako czas wyjazdu z pod oddziału i dojazd w umówione miejsce, pomniejsza to ilość godzin zajęć praktycznych.
4. Ośrodek zobowiązuje się wydać Osobie szkolonej komplet dokumentów stanowiących o zakończeniu szkolenia do dwóch tygodni po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec Ośrodka zgodnie z umową.
5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania kursu i zaproponowania kursantowi innego terminu kursu w przypadku małej liczby chętnych.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia teoretycznej lub praktycznej, Ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej:
a) W przypadku odwołania zajęć teoretycznych Ośrodek zobowiązuje powiadomić o tym na swojej stronie internetowej lub za pomocą SMS, najpóźniej 2 godziny przed planowanymi wykładami.
b) W przypadku odwołania zajęć praktycznych Ośrodek zobowiązuje się powiadomić o tym telefonicznie dzwoniąc pod numer podany przez Osobę szkoloną w umowie.

§ 4
Obowiązki osoby szkolonej

1. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie o którym mowa w §1 ust.2 pkt.c niniejszego regulaminu, w jak najkrótszym czasie.
2. Osoba szkolona zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne (wykłady) zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz na zajęcia praktyczne (jazdy) w terminie, który ustaliła osobiście lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych z instruktorem nauki jazdy.
3. Zobowiązuje się sumiennie i systematycznie przygotowywać do zajęć.
4. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej do jej uzupełnienia.
5. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
6. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godzin przed terminem tego szkolenia, jednak nie częściej niż 2 razy w ciągu trwania części praktycznej szkolenia. W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym lub nie stawienia się na umówione zajęcia praktyczne w ciągu 15 minut sytuacja traktowana jest jako nieobecność, co do której obowiązuje § 4 ust.7 niniejszego regulaminu.
7. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 5 i 6, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie zgodnej z zapisami zawartymi w umowie.
8. Ośrodek nie pobiera opłaty, o której mowa w § 4 ust. 6 jeżeli nieobecność wynika z przyczyn losowych.
9. Osoba szkolona ma prawo zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.
10. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu policję.
11. W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
12. Osoba szkolona jest zobowiązana do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

§ 5
Przerwanie szkolenia

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia zgodnie z Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019
2. Wypowiedzenie umowy bez winy ośrodka skutkuje pobraniem opłaty 30 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego . W przypadku gdy rezygnacja odbywa się po rozpoczęciu części praktycznej kursu do wyżej wymienionej opłaty dolicza się po 60 złotych za każdą odbytą godzinę zajęć praktycznych
3. W przypadku utraty lub zagubienia karty przeprowadzonych zajęć i konieczności wystawienia duplikatu karty ośrodek pobiera opłatę w wysokości 100 złotych .

§ 6
Wznowienie kursu po przerwie

1. Kursant, u którego wystąpiła przerwa między szkoleniem teoretycznym, a praktycznym dłuższa niż 6 miesięcy zobowiązany jest do powtórnego odbycia szkolenia teoretycznego i dopłaty za to szkolenie kwoty 250 złotych.
2. Kursant, który przerwał szkolenie może na nie powrócić bez żadnych przeszkód w terminie do 12 miesięcy od daty przerwania kursu tj. daty odbycia ostatnich zajęć.
3. Jeżeli w naszej szkole nastąpiła podwyżka ceny kursu, aby wznowić kurs należy dokonać dopłaty do nowo obowiązującej ceny.
4. Z przyczyn losowych kurs na każdym etapie można zawiesić pod warunkiem opłacenia w całości kosztu kursu.
5. Zawieszenie kursu należy zgłosić pisemnie w Ośrodku Szkolenia Kierowców Rafał Romańczuk.
6. Wznowienie kursu po jego zawieszeniu może nastąpić nie później niż 2 lata od daty ostatnich zajęć.
7. Po upływie 2 lat od ostatnich zajęć wznowienie kursu oraz wszelkie zwroty kosztów czy reklamacje nie są możliwe. Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK) odsyłany jest do odpowiedniego Wydziału Komunikacji z adnotacją o nieukończeniu szkolenia.

§ 7
Opłaty

1. Opłata za szkolenie, jej formy oraz inne opłaty są zgodne z umową. W przypadku nie określenia opłaty w umowie obowiązujący staje się cennik aktualny na dzień zawarcia umowy. Opłaty za szkolenie osoba szkolona dokonuje przelewem na konto nr 71 1320 1537 2270 0818 2000 0001 . W danych przelewu należy wpisać "Nazwisko i Imię" osoby szkolonej oraz tytuł: "opłata za kurs").
2. Osoba szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nie oprocentowane raty z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić nie mniej niż 900 zł. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi dokonać najpóźniej do 10 godziny praktycznej.
3. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie zgodnie z umową Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.
4. W przypadku nieuregulowania płatności za odbyte szkolenie naliczone zostaną karne odsetki za zwłokę, a należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są publikowane na stronie internetowe www.prawko-roman.pl
3. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin jazd doszkalających

§ 9
Regulamin jazd uzupełniających (doszkalających)

1. Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 6 miesięcy od dnia ich wykupienia. Szkoła dolicza wtedy 20% opłaty manipulacyjnej.
2. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować do 6 miesięcy od dnia ich zakupu.
3. Ceny jazd doszkalających reguluje aktualny cennik dostępny na www.prawko-roman.pl.
4. Odwołać zaplanowane jazdy Klient może maksymalnie do 24 godzin wcześniej telefonicznie u swojego instruktora.
5. Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin. W przypadku przelewu, pieniądze powinny być zaksięgowane na naszym koncie do tego właśnie dnia.
6. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Szkoły potwierdzeniem akceptacji regulaminu.

Kierownik Ośrodka
Rafał Romańczuk

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 30 pazdziernika 2019r.  Początek kursu:
Końskie:
15 maja 2019 godz 16:00
ZDZ Końskie (sala nr A17)
ul.Piłsudskiego 82
+48 664 129 319
E-mail: kontakt@prawko-roman.pl